HACCP

HACCP

System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points), zwany “systemem HACCP” jest to postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

Prawidłowo wdrożone procedury sytemu HACCP oraz przestrzeganie zasad w nim zawartych zapewnia przedsiębiorstwom zajmującym się obrotem żywnością spełnienie wszelkich, nawet tych najsurowszych norm. Stałe kontrolowanie przestrzegania zasad systemu HACCP pozwala uniknąć błędów i niezgodności, a co za tym idzie znacząco obniżyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa.